odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

„Odsetki” to pojęcie prawa cywilnego rozumiane jako tradycyjne wynagrodzenie za korzystanie przez pewien czas z cudzego kapitału lub za opóźnienie w zapłacie wymagalnej sumy pieniężnej. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej, ustawy, z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu.

Rodzaje odsetek za opóźnienia

Można wyróżnić odsetki:

– kapitałowe, które naliczane są od pożyczonego kapitału;
– odsetki za opóźnienie – naliczane, gdy nie zostanie spłacona kwota całkowita zobowiązania;
– odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Jak często bywa, to co wydaje się proste z definicji, wcale nie jest tak klarowne w rzeczywistości, zwłaszcza gdy mowa o kwestiach prawnych. W związku z tym, Internet jest pełen haseł związanych z odsetkami. Jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego kiedy można żądać odsetek za opóźnienia w transakcjach? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Artykuł 6 tej ustawy mówi, że „gdy strony transakcji nie określiły w umowie terminu zapłaty, to wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia przez niego świadczenia, do dnia zapłaty”.

Inne z pytań, które często zadawane jest zarówno w wyszukiwarkach internetowych jak i wśród radców prawnych dotyczy kwestii czym są odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych? Udzielając odpowiedzi na to pytanie można dość prosto wyjaśnić, że odsetki w tym rozumieniu to zarówno narzędzie dyscyplinujące i sankcjonujące dłużnika za nieterminowe regulowanie płatności, jak i rekompensata dla wierzyciela, którego prawnie należne świadczenie nie zostało spełnione w ustalonym terminie.

Obliczanie odsetek za opóźnienia

Kolejne i chyba najważniejsze z pytań dotyczy tego jak obliczyć wysokość odsetek?

W przypadku odsetek ustawowych, ich wysokość co roku jest regulowana przez Ministra Sprawiedliwości, który w formie obwieszczenia ogłasza aktualne stawki. Wysokość tych odsetek jest zależna od dwóch kryteriów: stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz określonej wysokości punktu procentowego, która jest stała i określona w Kodeksie cywilnym. Wzór potrzebny do obliczenia odsetek ustawowych wygląda następująco: kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek ustawowych / 365. Warte podkreślenia jest to, że dni zwłoki są obliczane od dnia następującego po dniu, w którym zobowiązanie stało się wymagalne.

Źródło: https://pragmago.pl/porada/odsetki-ustawowe-za-opoznienie-w-transakcjach-handlowych/

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here